Hulp nodig ? 0115 - 61 45 44

Favorieten

Privacy verklaring

Privacy is voor Tadaaz een heel belangrijk gegeven en we waken er dan ook voor om die privacy voor onze gebruikers optimaal te verzekeren. Voor de werking van onze website en het verzorgen van jouw bestelling hebben we bepaalde gegevens nodig. We geven je in deze Privacy Verklaring een overzicht van wat we met jouw gegevens doen en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Deze ‘Privacy Verklaring’ regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Buromac BV / Tadaaz, Schuttershofweg 1h, 4538 AA Terneuzen  NL 809841460B01  (hierna: “TADAAZ”).

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website Tadaaz.nl en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring. De Privacy verklaring kan worden herwerkt en geüpdated. We raden je dan ook aan om deze aandachtig te lezen en regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.             TADAAZ stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR” genoemd) en elke specifieke lokale privacywetgeving.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.        Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

-        Categorie 1: Zonder registratie: je IP-adres

-        Categorie 2: Bij aanmaak van je account op de website: jouw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum

-        Categorie 3: Bij inschrijving voor de nieuwsbrief: je voornaam & naam, je e-mailadres, datum van je Happy Moment

-        Categorie 4: Bij het plaatsen van een bestelling: je adresgegevens, betalings- en facturatiegegevens

-        Categorie 5: Bij het ontwerpen van producten in de editor: de foto’s en afbeeldingen die je oplaadt voor het produceren van de door jou gekozen producten uit ons aanbod

-        Categorie 6: via cookies: zie artikel 9

2.2.        TADAAZ kan jouw gegevens (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  • door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  • tijdens jouw registratie en gebruik van de website;

2.3.        De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.

Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.        Algemene doeleinden:

Tadaaz zal de bij  jou vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 -       Categorie 1: Je IP adres voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van TADAAZ om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Via het IP-adres wordt ook de geografische informatie via Google verwerkt.

 -       Categorie 2: Jouw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum voor het beheer van jouw account op de website met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

 -       Categorie 3: je voornaam & naam, je e-mailadres, datum van je Happy Moment voor het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

 -       Categorie 4: je adresgegevens, betalings- en facturatiegegevens voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

 -       Categorie 5: je foto’s en afbeeldingen voor het maken en leveren van de door jou gekozen producten

 -       Categorie 6: Cookies, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2.        Direct marketing:

De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Waar we wettelijk verplicht zijn om jouw expliciete toestemming te verkrijgen om je bepaalde marketingcommunicatie toe te sturen, zullen we je deze marketingcommunicatie ook alleen toesturen wanneer we deze expliciete toestemming van je hebben verkregen.  

Indien je klant bent bij TADAAZ, beroepen we ons op ons gerechtvaardigd belang om je direct marketing mails in papieren en/of elektronische vorm te sturen gedurende de klantenrelatie.

TADAAZ kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door TADAAZ bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Je kan ook contact opnemen via e-mail: dpo@tadaaz.com

of per post op volgend adres:

Tadaaz

Schuttershofweg 1h

4538 AA Terneuzen

3.3.        Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van TADAAZ, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien TADAAZ failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van TADAAZ geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

TADAAZ zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat TADAAZ jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

TADAAZ zal je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

3.4.        Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat TADAAZ jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. TADAAZ zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

3.5.        Verzendservice

Om gebruik te maken van onze verzendservice hebben we de gegevens nodig van je ontvangers.  Deze gegevens zullen we alleen verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.  Max. na 1 maand na de uitvoering van de overeenkomst zullen deze gegevens worden verwijderd uit onze systemen. 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Tadaaz en Jou.

Categorie 1: je IP adres wordt bewaard voor de duur van je bezoek aan de website

Categorie 2: Jouw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie

Categorie 3: je voornaam & naam, je e-mailadres, datum van je Happy Moment worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie

Categorie 4: je adresgegevens, betalings- en facturatiegegevens worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie

Categorie 5: Je foto’s en afbeeldingen worden minimum 180 dagen na het aanmaken van je ontwerp bewaard in je account.

Categorie 6: cookies, zie artikel 9

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.        Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Tadaaz van jouw persoonsgegevens maakt.

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan TADAAZ. Daarnaast heb je steeds het recht om Tadaaz te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.        Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om jouw Persoonsgegevens die door Tadaaz verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.        Uitoefening van je rechten:

Je kunt je rechten uitoefenen door daartoe contact met ons op te nemen,

hetzij per e-mail via hello@tadaaz.nl

per post naar TADAAZ, Schuttershofweg 1h, 4538 AA Terneuzen

of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

5.7.        Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van jouw Persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.        Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag, Tel +31 (0)88 1805 250 of via het klachtenformulier op de site Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van een foutieve verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.        In geen geval kan TADAAZ aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je garandeert dat je op rechtmatige wijze de toestemming hebt bekomen van de mensen die op de door jou ingestuurde of opgeladen afbeelding zijn opgenomen, dat er geen copyright ligt op de afbeeldingen die je ons opstuurt, en als er copyright of enig ander recht ligt op afbeeldingen dat je die rechten dan hebt en dat je Tadaaz dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen Tadaaz wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.

6.3.        Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.             Teneinde je Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers. Zij maken hier gebruik van in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

7.2.             Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Verklaring.

7.3.             Om een optimale service te garanderen heeft de klantenservice toegang tot je account. Deze toegang is uitsluitend voorzien in het kader van onze diensten naar jou toe.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

Artikel 9 – Cookies

9.1.        Cookies

Overzicht cookies.

9.4.        Jouw toestemming:

Bij  je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus jouw toestemming intrekken.

Je kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Je kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op

hetzij via mail: hello@tadaaz.nl

per post naar TADAAZ, Schuttershofweg 1h, 4538 AA Terneuzen

of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu

Contact

Heb je vragen? Dan kan je contact opnemen met onze klantenservice op volgend adres: Buromac BV / Tadaaz, Schuttershofweg 1h, 4538 AA Terneuzen.

Deze Privacy Verklaring werd laatst gewijzigd op 13 maart 2020.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf up to date. Krijg 5% korting.